Intresseanmälan
för Lovehusen

Anmäl dig för att få information före alla andra kring projektet och försäljning. Ansvarig mäklare från BoSthlm kommer ta kontakt kring er intresseanmälan.

Intresseanmälan

 

 

Integritetspolicy 2023/2024
SDU AB / Lovehusen

1. Allmänt

SDU AB Svensk Detaljplaneutveckling AB / 556963-3984 (“SDU AB”, “vi”, “oss”) värnar om den personliga integriteten och att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss. Vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. SDU AB utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR.

 

Personuppgiftsansvar

SDU AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, SDU AB, i samband med produktion, marknadsföring, försäljning, produktion och tillträde av lägenheter samt uthyrning av kommersiella fastigheter.

2. Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

 

När samlar vi in personuppgifter?

•    När du anmäler dig som prenumerant av något av SDU AB nyhetsbrev

•    När du gör en intresseanmälan till något av SDU AB projekt (bostad eller lokal)

•    När du deltar på SDU AB säljaktiviteter och visningar

•    När du fyller i fråge- eller bokningsformulär efter intresseanmälningar eller bokar ett visst objekt

•    När du ingår avtal avseende köp av lägenhet med SDU AB eller tredje man till vilken SDU AB lämnar ut information, såsom din bostadsrättsförening

•    När du gör felanmälningar eller av annan anledning kontaktar kundtjänst eller SDU AB säljare

•  När det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och SDU AB

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 

Intressenter

När du gör en intresseanmälan till SDU AB projekt eller är i kontakt med SDU AB anknutna mäklare eller samarbetspartners kan SDU AB komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn och kontaktuppgifter (inklusive e-postadress, telefonnummer och adress). Vi kan även komma att samla in uppgifter om dina önskemål och prefenser avseende specifika projekt eller objekt med hänsyn till familjesituation, arbete och ålder.

 

Köpare

I samband med köp av lägenhet samlar SDU AB in ytterligare information i syfte att ingå nödvändiga avtal med dig. Utöver den information som samlas in om dig som spekulant samlar SDU AB även in personnummer och gör kreditupplysning på dig inför köpet. Under boendetiden kan även annan information som är relevant för fullgörandet av SDU AB åtaganden gentemot dig komma att samlas in, t.ex. vid felavhjälpningar.

3. Varför behandlar SDU AB uppgifter om dig?

SDU AB rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

SDU AB behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av förhandsavtal, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. För intresseanmälan till SDU AB eller specifika projekt är den rättsliga grunden samtycke. För köp av lägenhet eller hyresavtal är den rättsliga grunden avtal.

 

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande rapportering och redovisning.

 

Försäljningsdrivande aktiviteter – intressenter

SDU AB behandlar dina personuppgifter för olika syften. SDU AB behandlar personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, visningar, säljaktiviteter, marknadsföring, försäljningar samt ge dig service då du kontaktar oss med frågor och synpunkter.

 

Köp av lägenhet

Vid köp av lägenhet kan SDU AB komma att begära en kreditupplysning i syfte att bedöma din kreditvärdighet.

 

Kundvård – kunder

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, garantiåtagande, felavhjälpning, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och personnummer för att identifiera dig. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

 

Marknadsanalys

Dina kontaktuppgifter kan användas till förfrågningar om att delta I marknadsundersökningar. Din ålder, kön, familjesituation, boendesituation kan användas till intern statistik och affärsuppföljning.

4. Personuppgiftsbiträden

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig. Exempelvis kommer dina personuppgifter att lämnas ut till ett kreditupplysningsföretag om du vill köpa ett bostadsobjekt. I det fall du köper en lägenhet kommer resultatet av kreditupplysningen sedan att skickas till din bostadsrättsförening. SDU AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för SDU AB räkning, exempelvis mäklarpartners, kundtjänstföretag och koncernbolag. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SDU AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

5. Skyddet av dina personuppgifter

Lagringstider

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig. Exempelvis kommer dina personuppgifter att lämnas ut till ett kreditupplysningsföretag om du vill köpa ett bostadsobjekt. I det fall du köper en lägenhet kommer resultatet av kreditupplysningen sedan att skickas till din bostadsrättsförening. SDU AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för SDU AB räkning, exempelvis mäklarpartners, kundtjänstföretag och koncernbolag. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SDU AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

SDU AB tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

SDU AB behandlar personuppgifter i ett antal IT-tjänster och IT-system. Vi är måna om säkerheten för dina personuppgifter vid sådan hantering. En del av våra system är molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall hanteras personuppgifterna för SDU AB räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och SDU AB instruktioner. Personuppgiftsbiträdena ges inte rätt att behandla dina personuppgifter för andra ändamål än ovan angivna. En del av våra ITsystem överför personuppgifter till ett land utanför EES men SDU AB har säkerställt att överföring sker till länder med adekvat skyddsnivå.

6. Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du anmäler ditt intresse på lovehusen.se, för ett specifikt projekt eller i kontakt med våra mäklare.

 

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på info@lovehusen.se. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

 

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på nedanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och kostnadsfritt och digitalt inom 1 månad.

 

Rätten till rättelse och radering

Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Då den rättsliga grunden är avtal skall den registrerades personliga skäl vägas mot andra skäl vid bedömning kring blockering, avidentifiering samt radering.

 

Rätten till begränsning samt dataportabilitet

I vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

 

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

7. Ändring av policyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att meddela dig. Denna personuppgiftspolicy blev senast uppdaterad den 1 jan 2021.

8. Cookies

lovehusen.se och våra andra webbplatser använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt.

9. Om du vill klaga

Om du är missnöjd med SDU AB personuppgiftsbehandling har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (snart Integritetsskyddsmyndigheten). Du kan kontakta SDU AB enligt nedan för mer information om hur dina personuppgifter behandlas.

Kontaktinformation

Du kan kontakta oss på info@lovehusen.se

eller via brev som skickas till

SDU AB
Narvavāgen 30
115 22 Stockholm